Kompleksowa renowacja pojazdu

Jest to naj­bar­dziej kom­plek­so­wa usłu­ga prze­zna­czo­na dla naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów. W tej usłudze oferujemy m. in usunięcie wad lakierniczych, wymianę zużytych elementów na nowe czy peł­ną ko­rek­tę lakieru, co za­pew­ni ide­al­ny wy­gląd la­kie­ru w Twoim aucie. Do­peł­nie­niem pa­kie­tu jest za­bez­pie­cze­nie la­kie­ru naj­wyż­szej ja­ko­ści po­wło­ką ce­ra­micz­ną, która do­dat­ko­wo doda głębi i ko­lo­ru. Za­bez­pie­cze­nie kół, nad­ko­li, sil­ni­ka oraz de­ta­li de­dy­ko­wa­ny­mi po­wło­ka­mi ce­ra­micz­ny­mi. Wnę­trze po­jaz­du także do­pro­wa­dza­ne jest do stanu ide­al­ne­go. Do­dat­ko­wo za­bez­pie­cza­my uszczel­ki drzwi oraz na­oli­wia­my za­wia­sy drzwi. Szcze­gó­ły pro­jek­tu są usta­la­ne i wy­ce­nia­ne in­dy­wi­du­al­nie.

* Kompleksową renowację polecamy każdemu używanemu samochodowi, który stracił swój blask. Mile widziane również stare, klasyczne auta.

Wycena indywidualna

Czas wykonania:
5-10 dni

Kompleksowa renowacja pojazdu
Kompleksowa renowacja pojazdu
Kompleksowa renowacja pojazdu
Kompleksowa renowacja pojazdu