Ochrona lakieru folią bezbarwną

Folie ochron­ne to naj­lep­szy moż­li­wy spo­sób za za­bep­zie­cze­nie sa­mo­cho­du przed od­pry­ska­mi, owa­da­mi, czy par­kin­go­wy­mi ob­cier­ka­mi. Przede wszyst­kim folie tego typu są bar­dzo grube (ok. 150mik.) dzię­ki czemu chro­nią la­kier nawet od bar­dzo gru­bych za­ry­so­wań. Nie­sa­mo­wi­tą za­le­tą folii ochron­nych jest ich zdol­ność do sa­mo­re­ge­ne­ra­cji . Nawet głę­bo­kie i wi­docz­ne za­ry­so­wa­nia potrafią się zabliźniać. Sa­mo­chód po okle­je­niu nie traci na wy­glą­dzie, po­nie­waż folia jest zu­peł­nie kla­row­na i nie­wi­docz­na dla oka. Apli­ka­cja folii na po­jazd może być ca­ło­ścio­wa lub może ogra­ni­czać się je­dy­nie to naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej na­ra­żo­nych na uszko­dze­nia ele­men­tów nad­wo­zia – maska, zde­rzak, re­flek­to­ry, błot­ni­ki, wnęki drzwio­we, wnęki kla­mek, lu­ster­ka i nad­ko­la. Za­bieg okle­je­nia folią jest pro­ce­sem zu­peł­nie od­wra­cal­nym i nie ma żad­ne­go wpły­wu na gwa­ran­cję po­jaz­du. Zabieg oklejania frontu auta folią ochronną zalecamy połączyć z powłoką ceramiczną. W ten sposób całe auto jest zabezpieczone. Jest to najlepsza możliwa ochrona dla każdego pojazdu. 

*Ochronę lakieru folią bezbarwną polecamy szczególnie dla samochodów nowych bądź używanych uprzednio poddanych procesowi renowacji lakieru.

Wycena indywidualna

Czas wykonania:
1-3 dni

Trwałość:
7 lat

Ochrona lakieru folią bezbarwną
Ochrona lakieru folią bezbarwną
Ochrona lakieru folią bezbarwną